زمان خرید ژتون تا ساعت 12 ظهر روز های پنجشنبه می باشد.